info a propozície

Naša signature tour si od roku 2008 vytvorila silnú komunitu. Magickými ingredienciami sú inovatívna koncepcia turnajov a silné priateľstvá. Každý partner má privilégium pozvať si hostí do flightu a podeliť sa s nimi o piatok pri hre gentlemanov. Hráči dostávajú welcome balíček a majú k dispozícií complementary drink a food service počas celej hry. Raut po ukončení turnaja je nasledovaný vyhlásením výsledkov a spoločenským programom. 

Všetko v príjemnej a priateľskej atmosfére 😉 

absolute sport 2021
1.0 Termíny turnajov
Kvalifikačné turnaje

Penati Golf Resort Heritage Course  /SK/  piatok 21/05/ 2021

 Gray Bear Golf Resort Tále /SK/ piatok 18/06/2021

Penati Golf Resort Legend Course /SK/ piatok 27/08/2021

Finále

Golf Resort Kaskáda /CZ/          piatok          18/09/2021

2.0 Kategórie a systém hry turnajov
2.1 Hlavná súťaž

Kategória A: HCP 0-15 spoločná, hra na rany s vyrovnaním
Kategória B: HCP 15,1-36 spoločná, hrá sa systémom stableford netto
V hlavnej súťaži je spôsob hry vo všetkých kategóriách na úpravu HCP.

2.2. Doplnkové súťaže

Na každom turnaji sa bude samostatne vyhodnocovať:

 • Nearest to Rehabilica
 • Nearest to AB Copy
 • Longest Drive ženy
 • Longest Drive muži
 • Hole-in-One by STOPKA
 • Dobrá Jamkovka
3. Podmienky účasti

Turnajov sa môžu zúčastniť všetci členovia SKGA a členovia ktoréhokoľvek iného národného golfového zväzu s amatérskym štatútom do HCP 36 . Účasť hráčov na jednotlivých turnajoch túry je podmienená zaplatením účastníckeho poplatku vo výške 140,00€ za každý turnaj. Pre členov Penati Golf Resort a  Gray Bear Tále je účastnícky poplatok na domovských ihriskách znížený na 80,00€.

Zúčasniť turnaja sa dá aj v kapacite caddie po zložení poplatku 35,00€.

4. Technické ustanovenia

Turnaje sa hrajú podľa pravidiel golfu R.&A. Rules Limited, miestnych pravidiel ihriska a pravidiel absolute sport platných pre rok 2021.

Medzi pravidlá absolute sport 2021 patria najmä :
 • Hráči sú povinní zaregistrovať sa 30 minút pred štartom.
 • Hráči musia byť prítomní na svojom odpalisku najneskôr 5 minút pred svojim štartovacím časom. Ak sa tak nestane, budú im udelené 2 trestné rany, ktoré im budú zapísané do skórkarty. V prípade zmeškania štartu bude hráč diskvalifikovaný. Hráči musia hrať s označenými loptičkami.
 • V dňoch súťaže je povolené trénovať iba na plochách určených súťažným výborom.
 • Zazvonenie mobilného telefónu a telefonovanie počas hry sa rovná diskvalifikácii. Súťažný výbor si vyhradzuje v prípade nutnosti právo na prípadné doplnenie technických ustanovení za účelom dodržania regulárnosti súťaže počas turnaja.
 • Organizátor bude kontrolovať dodržiavanie pravidiel golfu.
 • Používanie autíčok na turnajoch absolute sport 2021 je zakázané. Výnimka je povolená len po predložení platného lekárskeho potvrdenia riaditeľke turnaja.
 • Používanie meracích zariadení je povolené.
 • Pokiaľ sa hráč neodhlási z turnaja minimálne 24 hodín pred jeho začatím a na turnaj sa nedostaví je povinný zaplatiť náležitý účastnícky poplatok.
5. Nasadenie hráčov a priebeh súťaže
Štart:

Postupný – bude prebiehať z odpalísk jamiek číslo 1 a 10 s výnimkou Gray Bear Tále, kde je štart postupný iba z jamky číslo 1.  Štartová listina bude uverejnená 12 hodín pred konaním turnaja na serveri SKGA, webstránke absolutegolf.eu a facebook funpage @absolutegolfslovakia.

6. Určenie poradia v turnaji v prípade rovnakého výsledku

V prípade rovnakého výsledku súťaže v hre na rany s vyrovnaním viacerých hráčov, rozhoduje o umiestnení nižší súčet rán na posledných 18, 9, 6, 3, 1 jamkách. Ak sú všetky súčty zhodné, rozhoduje losovanie.
V prípade, že sa rovnaký výsledok týka umiestnenia na 1. mieste, rozhoduje rozohrávka do prvého rozhodnutia na jamkách, ktorých poradie určí súťažný výbor. V súťažiach s HCP stableford netto rozhoduje o lepšom umiestnení:

a) lepší netto výsledok na posledných 18,  9, 6, 3, 1 jamkách,

b) ak nerozhodne ani jedno kritérium a ide o víťazstvo, nasleduje  rozohrávka do prvého rozhodnutia na jamkách, ktorých poradie určí súťažný výbor.

Na ďalších miestach rozhoduje žreb. V prípade štartu z 1. a 10. jamky, o číselnom poradí jamiek rozhoduje ich poradie podľa ihriska, respektíve označenia štartovej jamky č 1.

7. Vyhodnotenie

absolute sport 2021 má dvojaký systém bodovania, ktorý sa počíta do celkového umiestnenia.
Vyhodnocovať sa budú jednotlivé turnaje a aj celá túra. Do finále postúpi 40 hráčov z kategórie A a B s najvyšším počtom získaných bodov. V prípade, že nebude v jednotlivých kategóriách dostatok hráčov na postup, môže organizátor presúvať počty postupujúcich v jednotlivých kategóriách, prípadne pozývať hostí. 

7.1. Hráčom v kategórii A, od HCP 0-15 hranej na rany s vyrovnaním, budú prideľované do
rebríčka body za umiestnenie v prvých 4-och turnajoch v nasledovnom poradí:
1.miesto: 4 500 b, 2.miesto 3 200 b, 3.miesto 2 400 b, 4.miesto 1 800 b
5.miesto: 1 300 b, 6.-10.miesto 800 b, 11.- 30.miesto 400 b, 30.miesto a viac 0b
Bodovanie 5-tého a 6-tého finálového turnaja:
1. miesto: 5 500b, 2.miesto 4 000b, 3.miesto 3 000b, 4.miesto 2 300b
5. miesto: 1 700b, 6-10.miesto 1 000b, 11.- 30.miesto 500 b, 30.miesto a viac 0b

7.2. Hráčom v kategórii B, HCP 15,1-36 hranej na stablefordové body, budú prideľované body detto ako v kategórii A. Do finále postúpi prvých 40 hráčov (nerozlišuje sa podľa pohlavia) s najvyšším počtom získaných bodov. Ak sa hráčovi počas túry stane, že prejde pre zlepšenie, či zhoršenie si HCP, z jednej kategórie do druhej, bude do tabuľky pre hodnotenie do finále, respektíve celej túry, hodnotený systémom presunutia bodov získaných v tej, či onej kategórii. Vzhľadom k tomu, že bodovanie v kategóriách je rovnaké, zachováva všetkým hráčom rovnaké hodnotenie pri prechode kategórií. Vyhodnotenie turnaja bude do 60 minút od príchodu posledného flajtu alebop v rámci večernej afterparty podľa predom odkomunikovaného programu. Určenie celkového poradia v jednotlivých kategóriách absolute sport 2021 je nasledovné: Víťazom celej túry absolute sport 2021 v danej kategórii sa stane hráč, ktorý získa najvyšší počet bodov podľa bodovacieho systému vytvoreného organizátormi túry. V prípade rovnakého celkového počtu bodov rozhoduje o poradí vyšší počet bodov, získaných na poslednom turnaji absolute sport 2021. V prípade, že sa rovnaký výsledok celkového počtu bodov týka umiestnenia na 1. mieste, rozhoduje o celkovom víťazovi rozohrávka do prvého rozhodnutia na jamkách, ktorých poradie určí súťažný výbor.

8. Trofeje a vecné ceny

Jednotlivé turnaje
Kategória A: 1.-3. miesto
Kategória B: 1.-3. miesto
Celkový víťaz:
 1. miesto z oboch kategórií

V prípade, že si výherca neprevezme ceny osobne na slávnostnom vyhlásení na turnaji, prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý ich podľa rozhodnutia súťažného výboru odovzdá na dobročinné účely. Poháre, spomienkové predmety od sponzorov túry. Každý účastník dostane pri príchode darček.

9. Organizátor absolute sport 2021

absolute golf team – RUSH Entertainment s.r.o.

10. Súťažný výbor

Riaditeľ súťaže: Lúčanská Lineta, Súťažný výbor: Lúčanský Tomáš, Hanzalík Dávid, Černák Roman

11. Protest

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja absolute sport 2021 písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení  poplatku 500€. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.

12. Zmena propozícií

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.


V Bratislave 12.01. 2021

absolute golf team
RUSH Entertainment s.r.o.