Informácie a propozície
Propozície absolute golf 2020

Absolute golf 2020 pozostáva zo 4 jednodňových kvalifikačných golfových turnajov a 1 dvojdňového finále. Do týchto sa môžu golfisti kvalifikovať na základe výsledkov z prvých 4 turnajov. Turnaje sa uskutočnia na ihriskách v Rakúsku a na Slovensku. Turnaje sú na úpravu HCP. Turnaj má obmedzený počet štartujúcich na 81 a bude mať najmä športový charakter.

Absolute golf 2020
1.0 Termíny turnajov
Kvalifikačné turnaje

Penati Golf Resort Legend /SK/           piatok           17.apríl 2020
Golf Club Adamstal /AU/                         piatok          15.mája 2020
Gray Bear Golf Resort /SK/                    piatok           26.júna 2020
Penati Golf Resort Heritage /SK/         piatok       7.augusta 2020

Finále

Black Stork /SK/          piatok-sobota        18-19.september 2020

2.0 Kategórie a systém hry turnajov
2.1 Hlavná súťaž

Kategória A: HCP 0-15 spoločná, hra na rany s vyrovnaním
Kategória B: HCP 15,1-36 spoločná, hrá sa systémom stableford netto
V hlavnej súťaži je spôsob hry vo všetkých kategóriách na úpravu HCP.

2.2. Doplnkové súťaže

Na každom turnaji sa bude samostatne vyhodnocovať:

 • Nearest to the pin
 • Longest Drive ženy
 • Longest Drive muži
3. Podmienky účasti

Turnajov sa môžu zúčastniť všetci členovia SKGA a členovia ktoréhokoľvek iného národného golfového zväzu s amatérskym štatútom do HCP 36 . Účasť hráčov na jednotlivých turnajoch túry je podmienená zaplatením účastníckeho poplatku vo výške 130,00€ za každý turnaj.
Turnaje v Šajdíkových Humencoch na ihriskách Legend a Heritage budú spoplatnené nasledovne: nečlenovia 130,00€ členovia 60,00€.

4. Technické ustanovenia

Turnaje sa hrajú podľa pravidiel golfu R.&A. Rules Limited, miestnych pravidiel ihriska a pravidiel absolute golf platných pre rok 2020

Medzi pravidlá absolute golf 2020 patria najmä :
 • Hráči sú povinní zaregistrovať sa 30 minút pred štartom.
 • Hráči musia byť prítomní na svojom odpalisku najneskôr 5 minút pred svojim štartovacím časom. Ak sa tak nestane, budú im udelené 2 trestné rany, ktoré im budú zapísané do skórkarty. V prípade zmeškania štartu bude hráč diskvalifikovaný. Hráči musia hrať s označenými loptičkami.
 • V dňoch súťaže je povolené trénovať iba na plochách určených súťažným výborom.
 • Zazvonenie mobilného telefónu a telefonovanie počas hry sa rovná diskvalifikácii. Súťažný výbor si vyhradzuje v prípade nutnosti právo na prípadné doplnenie technických ustanovení za účelom dodržania regulárnosti súťaže počas turnaja.
 • Organizátor bude kontrolovať dodržiavanie pravidiel golfu.
 • Používanie autíčok na turnajoch absolute golf 2020 je zakázané. Výnimka je povolená len po predložení platného lekárskeho potvrdenia riaditeľke turnaja.
 • Používanie meracích zariadení je povolené.
 • Pokiaľ sa hráč neodhlási z turnaja minimálne 24 hodín pred jeho začatím a na turnaj sa nedostaví je povinný zaplatiť náležitý účastnícky poplatok.
5. Nasadenie hráčov a priebeh súťaže
Štart:

postupný, bude prebiehať z odpaliská jamiek číslo 1. a 10. Nasadzovanie hráčov do flajtov bude podľa HCP. Štartová listina bude uverejnená 12 hodín pred konaním turnaja na serveri SKGA, webstránke absolutegolf.eu a facebook funpage @absolutegolfslovakia.

6. Určenie poradia v turnaji v prípade rovnakého výsledku

V prípade rovnakého výsledku súťaže v hre na rany s vyrovnaním viacerých hráčov, rozhoduje o umiestnení nižší súčet rán na posledných 18, 9, 6, 3, 1 jamkách. Ak sú všetky súčty zhodné, rozhoduje losovanie.
V prípade, že sa rovnaký výsledok týka umiestnenia na 1. mieste, rozhoduje rozohrávka do prvého rozhodnutia na jamkách, ktorých poradie určí súťažný výbor. V súťažiach s HCP stableford netto rozhoduje o lepšom umiestnení:

a) lepší netto výsledok na posledných 18,  9, 6, 3, 1 jamkách,

b) ak nerozhodne ani jedno kritérium a ide o víťazstvo, nasleduje  rozohrávka do prvého rozhodnutia na jamkách, ktorých poradie určí súťažný výbor.

Na ďalších miestach rozhoduje žreb. V prípade štartu z 1. a 10. jamky, o číselnom poradí jamiek rozhoduje ich poradie podľa ihriska, respektíve označenia štartovej jamky č 1.

7. Vyhodnotenie

absolute golf 2020 má dvojaký systém bodovania, ktorý sa počíta do celkového umiestnenia.
Vyhodnocovať sa budú jednotlivé turnaje a aj celá túra. Do finále postúpi 40 hráčov z kategórie A a B s najvyšším počtom získaných bodov. V prípade, že nebude v jednotlivých kategóriách dostatok hráčov na postup, môže organizátor presúvať počty postupujúcich v jednotlivých kategóriách, prípadne pozvať hostí. Za súťaž Hole in one je hlavná výhra sud piva Budvar.

7.1. Hráčom v kategórii A, od HCP 0-15 hranej na rany s vyrovnaním, budú prideľované do
rebríčka body za umiestnenie v prvých 4-och turnajoch v nasledovnom poradí:
1.miesto: 4 500 b, 2.miesto 3 200 b, 3.miesto 2 400 b, 4.miesto 1 800 b
5.miesto: 1 300 b, 6.-10.miesto 800 b, 11.- 30.miesto 400 b, 30.miesto a viac 0b
Bodovanie 5-tého a 6-tého finálového turnaja:
1. miesto: 5 500b, 2.miesto 4 000b, 3.miesto 3 000b, 4.miesto 2 300b
5. miesto: 1 700b, 6-10.miesto 1 000b, 11.- 30.miesto 500 b, 30.miesto a viac 0b

7.2. Hráčom v kategórii B, HCP 15,1-36 hranej na stablefordové body, budú prideľované body detto ako v kategórii A. Do finále postúpi prvých 40 hráčov (nerozlišuje sa podľa pohlavia) s najvyšším počtom získaných bodov. Ak sa hráčovi počas túry stane, že prejde pre zlepšenie, či zhoršenie si HCP, z jednej kategórie do druhej, bude do tabuľky pre hodnotenie do finále, respektíve celej túry, hodnotený systémom presunutia bodov získaných v tej, či onej kategórii. Vzhľadom k tomu, že bodovanie v kategóriách je rovnaké, zachováva všetkým hráčom rovnaké hodnotenie pri prechode kategórií. Vyhodnotenie turnaja bude do 60 minút od príchodu posledného flajtu. Určenie celkového poradia v jednotlivých kategóriách absolute golf 2020 je nasledovné: Víťazom celej túry absolute golf 2020 v danej kategórii sa stane hráč, ktorý získa najvyšší počet bodov podľa bodovacieho systému vytvoreného organizátormi túry. V prípade rovnakého celkového počtu bodov rozhoduje o poradí vyšší počet bodov, získaných na poslednom turnaji absolute golf 2020. V prípade, že sa rovnaký výsledok celkového počtu bodov týka umiestnenia na 1. mieste, rozhoduje o celkovom víťazovi rozohrávka do prvého rozhodnutia na jamkách, ktorých poradie určí súťažný výbor.

8. Trofeje a vecné ceny

Jednotlivé turnaje
Kategória A: 1.-3. miesto
Kategória B: 1.-3. miesto
Celkový víťaz:
Kategória A: 1.-3. miesto
Kategória B: 1.-3. miesto
V prípade, že si výherca neprevezme ceny osobne na slávnostnom vyhlásení na turnaji, prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý ich podľa rozhodnutia súťažného výboru odovzdá na dobročinné účely. Poháre, upomienkové predmety od sponzorov túry. Každý účastník dostane pri príchode darček.

9. Organizátor absolute golf 2020

absolute golf team – RUSH Entertainment s.r.o.

10. Súťažný výbor

Riaditeľ súťaže: MSc. Lineta Lúčanská, Súťažný výbor: Lúčanský Tomáš, Hanzalík Dávid,
Černák Roman

11. Protest

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja absolute golf 2020 písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka, po zložení  poplatku 500€. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.

12. Zmena propozícií

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.
V Bratislave 12.01. 2020

absolute golf team
RUSH Entertainment s.r.o.