Informácie a propozície

Na túre tých NAYlepších žijeme nie len technikou, ale aj golfom! 

since 2009

NAY Golf Tour 2021 pozostáva zo 4 jednodňových golfových turnajových dní. Turnaje sa uskutočnia na ihriskách na Slovensku a v Čechách. Hracím dňom je sobota. Turnaje sú na úpravu HCP.

NAY Golf Tour 2021
1.0 Termíny turnajov

Penati Golf Resort Heritage Course /SK/ sobota 22/05/ 2021

 Gray Bear Golf Resort Tále /SK/ sobota 19/06/2021

Penati Golf Resort Legend  Course /SK/ sobota 28/08/2021

Golf Resort Kaskáda /CZ/  sobota 18/09/2021

 

2.0 Kategórie a systém hry turnajov
2.1 Hlavná súťaž

Turnaj je rozdelený do 3 kategórií:

 • HCP 0-15,9 spoločná
 • HCP 16-36  ženy
 • HCP 16-36  muži
 • HCP 36-54 spoločná

Hodnotenie výsledkov systémom stableford netto. V hlavnej súťaži je spôsob hry vo všetkých kategóriách na úpravu HCP.

2.2. Doplnkové súťaže

Na každom turnaji sa bude samostatne vyhodnocovať:

 • Nearest to the Pin
 • Longest Drive ženy
 • Longest Drive muži
3. Podmienky účasti

Turnajov sa môžu zúčastniť všetci členovia SKGA a členovia ktoréhokoľvek iného národného golfového zväzu s amatérskym štatútom. Účasť hráčov na jednotlivých turnajoch túry je podmienená zaplatením účastníckeho poplatku vo výške 110,00€ za každý turnaj. Pre členov Penati Golf Resort a  Gray Bear Tále je účastnícky poplatok na domovských ihriskách znížený na 60,00€.

Zúčasniť turnaja sa dá aj v kapacite caddie po zložení poplatku 35,00€.

4. Technické ustanovenia

Turnaje sa hrajú podľa pravidiel golfu R.&A. Rules Limited, miestnych pravidiel ihriska a NAY Golf Tour platných pre rok 2021.

Medzi pravidlá NAY Golf Tour 2021 patria:
 • Hráči sú povinní zaregistrovať sa 30 minút pred štartom.
 • Hráči musia byť prítomní na svojom odpalisku najneskôr 5 minút pred svojim štartovacím časom. Ak sa tak nestane, budú im udelené 2 trestné rany, ktoré im budú zapísané do skórkarty. V prípade zmeškania štartu bude hráč diskvalifikovaný. 
 • V dňoch súťaže je povolené trénovať iba na plochách určených súťažným výborom.
 • Organizátor bude kontrolovať dodržiavanie pravidiel golfu.
 • Používanie autíčok na turnajoch NAY Golf Tour 2021 je zakázané. Výnimka je povolená len po predložení platného lekárskeho potvrdenia riaditeľke turnaja.
 • Používanie meracích zariadení je povolené.
 • Pokiaľ sa hráč neodhlási z turnaja minimálne 24 hodín pred jeho začatím a na turnaj sa nedostaví je povinný zaplatiť náležitý účastnícky poplatok.
5. Nasadenie hráčov a priebeh súťaže
Štart:

Postupný – bude prebiehať z odpaliska jamky číslo 1. Nasadzovanie hráčov do flajtov bude podľa kategórií. Štartová listina bude uverejnená 12 hodín pred konaním turnaja na serveri SKGA, webstránke absolutegolf.eu a facebook funpage @absolutegolfslovakia.

6. Určenie poradia v turnaji v prípade rovnakého výsledku

V prípade rovnakého výsledku súťaže v hre na rany s vyrovnaním viacerých hráčov, rozhoduje o umiestnení nižší súčet rán na posledných 18, 9, 6, 3, 1 jamkách. Ak sú všetky súčty zhodné, rozhoduje losovanie.
V prípade, že sa rovnaký výsledok týka umiestnenia na 1. mieste, rozhoduje rozohrávka do prvého rozhodnutia na jamkách, ktorých poradie určí súťažný výbor. V súťažiach s HCP stableford netto rozhoduje o lepšom umiestnení:

a) lepší netto výsledok na posledných 18,  9, 6, 3, 1 jamkách,

b) ak nerozhodne ani jedno kritérium a ide o víťazstvo, nasleduje  rozohrávka do prvého rozhodnutia na jamkách, ktorých poradie určí súťažný výbor.

Na ďalších miestach rozhoduje žreb. V prípade štartu z 1. a 10. jamky, o číselnom poradí jamiek rozhoduje ich poradie podľa ihriska, respektíve označenia štartovej jamky č 1.

7. Vyhodnotenie

Systémom stableford netto.

8. Trofeje a vecné ceny

Oceňovanie bude v každej kategórii za 1.-3. miesto vecnými cenami brandového partnera a NAY. Ďalej budú ocenené doplnkové súťaže Longest Drive muži a ženy a Nearest to the Pin.    

V prípade, že si výherca nepreberie ceny priamo na vyhlásení výsledkov má možnosť si ich osobne vyzdvihnúť alebo požiadať a zabezpečenie doručenia po dohode s organizátorom turnaja. 
9. Organizátor NAY Golf Tour 2021

absolute golf team – RUSH Entertainment s.r.o.

10. Súťažný výbor

Riaditeľ súťaže: Lúčanská Lineta, Súťažný výbor: Lúčanský Tomáš, Hanzalík Dávid, Černák Roman

11. Protest

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja NAY Golf Tour 2021 písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka, po zložení poplatku 33 EUR. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.

12. Zmena propozícií

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.
V Bratislave 19.04. 2021

absolute golf team
RUSH Entertainment s.r.o.